Gule Banoora Shoma Singare
    Speta Ma Nazora
    Bogo Lewa aae
    Jadoo Kuta Manna
    Ale Jinkan
    Ao Beya Lawaha
    BABULE SEEREN
    Bachike Cham Kantan
    Besingari Mani
    Biyare Mani Rehmana
    Damaal
    Dazguwar Tahi gan
    Dile band Swaljan
    Gulari Saloonke
    Haiya Madare