Aa Mere Dilbar
    Baloshi Lewa
    BalushI WeddIng Mix Song
    Dhuktar Bandari (Omani)
    Guly Guly
    Jadu Maka Mana Jadu Maka
    Mani Dila Bare Tao
    Marchi Guwata Kolohy Gony
    Nadan Dill
    Soren Choriyan
    To Mani Sheren