Bewafa Tahi Intezara
    Biya Biya Ke Tara Dil
    Biya O Laili
    Ha Sohbe Dostya
    Incho Dardeega Man
    Kaye Ke Nista Mani
    Mitagh Mitagh
    Nokeh Doreh Hani
    Roche Naba Man Banuk
    Saleh Chas Mah
    Tahi Naaz o Adah
    Yak Ajab Dod e