Bonosh Kadaya Kaifani
    Chamani Kaifa
    Cho Nooda a Sabaye
    Dareegh e Zohre Kosha
    Dil Cha Ghanookiya
    Dile Awariya Marcha
    Kaye Ma Werana
    Koh o Dashto
    Mara Darde
    Sato Singarage Daba
    Tahi Cha Share
    Wash Dile Yani
    Zindagi e Wab