Allah Allah Allaaaaaaaaah
    Allah Mah Bismillah
    Allah Ya Molla
    Begarden Hayal a
    Bele Rawa Mana Bele
    Biya e Rawe Madina
    Biya Ramzan Biya Ramzan
    Biya Rawane Kaba a
    Khuda e Rahmat e
    Khuda Man Zana Ke
    Khuda ya Mana Tow
    Lala Bobo Tow Deendar
    Mabo Cho Besama Insan
    Madina E Zarpshan
    Mah Sefat Nazenk Jana
    Man Bali e Tah Ninda
    Man Mohammad Mustafa e
    Rang Rang a Dunya
    Sargetaga Pa Meenara
    Tahi Shara Pada Dar Nayaha
    Tow Buland e Cha Hamudk Cheza
    Wab Mana Nayete
    Wade Allah e Hukum
    Zikr Kana Tahi Ya Allah