Allah Bar Mana Makah
    Allah Madina Bebar
    Bedara Chon Zubana Man
    Biya Madina Rawane
    Dam Ba Dam Ba Dam
    Dila Chon Man Wati Dara
    Hajya Boshte Bare
    Hey Hussain Ibne Ali
    Mohd Deen-o-Eman e
    Taj Hy Shifat
    Ya Nabi Man Beqarara