Allah Allah Kana (Anwar Raheem & Kaifi)
    Allah Mani Allah (Rashid & Javed)
    Chaman Pholeh (Khalil Sorabi)
    Dohzah Jahan (Nabeel Qadir)
    Girah NamaTahi (Raheel Aziz)
    Hasty he Saaz (GM Khan)
    Hazarat Moh (Wahab Baloch)
    Hy Himroz Vshe (Gulab Jummah)
    Mani Allah (Kahir Jan)
    Manzil Murad (Asumi Baloch)
    Mohd Mostafa (Noor Mohd )
    Poreh Zubana (Asgar Adina)
    Suban Allah (Kifayat Kaifi)
    Tahi Deedar (Jam Ibrahim)
    Zana Mani Saye (Kifayat Kaifi)