Allah Umma Sale Allah
    Chon Washe Mohammad
    Gowat Biya Mana Bebar Madina
    Kaba Pa Be Karara
    Madina Mani
    Mah Gunnah Gare Maye
    Mana Maaf Beka Allah
    Maye Nabi Mahammad e
    Maye Ramzan Atka
    Mout kete Jaga Madina Bebe
    Tow Badshah e Allah
    Waja Mani Mustafa