Adey Doriya Tahi
    Awali Deedar Tahi
    Chone Sharang e Manara
    Dard Maba Cho Gar Naba
    Darmulke Gowata Mani
    Hey Zalim e Waqta
    Jee Pa Gule Bazdada
    Man Rawa Dilber Nu Emarat a
    Mana Doste Cha Sa Dil
    Mani Shara Pure
    Marcha Maja Kas Junga
    Ne Naseeb a Nahe
    Soor Mah Geto Zargerara
    Tow Biya Biya Awaran a
    Zindagi Man Hame Mabata