Asss Dila Lage Tahi Bewafai
    Biya Man Kaptaga Tahi
    Dan Zindaga Sammul Tahi
    Dil Mani Kapta
    Khuda Shaid e Jan
    Lai lado Lai lado
    Man Pareshan a Be
    Man Pareshan a Doste Arose
    Mohsam Baye Jambari
    Rang Tahi Bradar
    Saba Ich Nalota Allah e Dara
    Sabza Mana Sheeda Kuta
    Shade Lunta Taam e Mana
    Tapash Kashe Jambar
    Tow Bewafa Bute
    Tow Habar Nazane
    Tow Maro Perdesa Dilber
    Tranag Tahi Nayela