Begai E Gowata
    Bewafa
    Biya Jodh Kane Mah Pa
    Chamani Andar a
    Daya Banda Tara Soor
    Deedagana Burza Ka
    Dil Kuta Hagah
    Goh Zahem e Dile
    Gowat o Chelaga
    Khuda Beza Mah Kai Ghama
    Kot Nako Gomana
    lumma hoo Luma
    Mani Deen Tow e Eman Tow
    Pull Jarshan Kana Malika e Soor e
    Shota Darmulka Nishta
    Wafa Harjana Rasi