Bare Tow Rocha Atkage
    Dile Band Tow Mana Chare
    Dile Dorya
    Ha Zeba e Malaka
    Har Roch Mani Jaan Mani Meetaga Maya
    Hoo Ass a Ghmani Sochana
    Ich Wash Naye Darmulka
    Kayete Yak Roche Kane Soor Rawe
    Man Genda Tahi Balada
    Man Shar Tow Naba Behal
    Marchi Banda Maka
    Nalota Dolat Nalota Zaar a
    Qasid Mani Gulab bo
    Tow Dila Bare Marduma
    Tow Shote Turbuta
    Zaheer e Kandaga Machar