Aley Naseeb a Kane
    Chaire Kubsorati
    Chairman Dawood Jan
    Dil Tow Proshte Mani
    Judge Bebe Qazi
    Nazine Dosta
    Sami Mani pulle Gulabe
    Samul Tow Asty
    Shap Pa Gerwag Roch Naba
    Tara Goshta Sadag Jan
    Tow Kaye Malana