Ancho Mana Tow Dosti
    Chiragh a Sargera
    Dilani Kante Mani
    Dilber Paman Chama Mani
    Dost Naka Dost Mana
    Doste Gare Chalaye
    Haram Ne Sahte
    Sar Naba Hanga
    Shar Tahi Asique a
    Tow Saak Mana Doste