Allah Mana Bar Turbata
    Chama Mah Band kana
    Chame Mani Arsa Bichar
    Cho Kana Zeba
    Dar bayet Roch Muradani
    Dil Mah Darya
    Goh Sitke Dila Ibadat kana
    Gomana Zana Kadi
    Jane Darmulka Goma
    Kadi Kaye Paman
    Man Nazana Tow Cheya
    Man Nazant Tara Malkamot
    Mana Shamoshe
    Nista Goh Dazguwara
    Qismat Mani Nalage
    Rawa Menol e Shara
    Share Sharanga
    Suba Baty Maye
    Tara Dista