Biya Lancho Wati
    Dar Naaye Cha Dila
    Hama Ke Yal Dat
    Man Dunya Wati Taba Ko
    Man Nazant Mardum e
    Man Rocho Shapa
    Nestaga Hewaka
    Shap Rocha Dilber
    Shey Mureed e Hani a
    Tahi Zabore Modani