Bele Wara Sharaba Man
    Darmulka Mana
    Datage Maheer Tahi
    Maheer o Mahabbat e Nama
    Man Nazant
    Mani Mahal e Mahrang
    Mashallah Tara Bate
    Sabz Mana Dost Be
    Tahi Siya e Goshana
    Tara Ke Goman
    Tow Kulo Maka Samul
    Tow Mani Halke
    Washa Dape Habar