Allah Allah Jee Mola
    Bewafa Tow Mara Nadat
    Cha Dazguwar a Tara Door Kana
    Chardai Mahkan Buta
    Cheya Gham Tow Mana
    Dil Tahi Share e Damuna
    Dunya e Dorain Washe
    Hardo Dazguwara Garda
    Hoo Kumar Cham
    Isqhe Assa Makap
    Jane Man Man Disto Tara
    Janul Tow Bute Bewafa
    Kuja Tahi Koul e Karar
    Mani Dilber Mani Sangat
    Matlab e Dunya e
    Sindh e Mohsam Mana
    Tahi Damko Dayara a
    Tahi Dil Mani Dil Mohabbata
    Tow Ars Goware Paman
    Wafa Dare Dosta Mana
    Zindagi Chon Gowaze