Boro Gu Tao Man Zara Bewafa
    Dile Mani Dil He Pull
    Droge Hawal Rasene
    Ganoke Wara Kana Tai Cham
    Gul Washiya Rasta
    Hata Darmulka Man
    Ho'e Naseeb
    Ishq e Darya Taha
    Man Goke Kosha Mehmani
    Mani Dil Gu Gula He
    Mani Dosta Chone Kare Ko
    Mani Fikro Mani Yata
    Zaheer e Pulla