All In One Zip
    Aleh Janeh Kecha Gowr Kana
    Allah Allah Mani
    Allah Mani Dosta Mana
    Anche Abetke Yaada
    Biya Biya Ke Tahi
    Chol Jah Chama Ars e
    Dar Kaya Shara Gule
    Esshana Wafa Ne
    Gul Tara Dista Tahi
    Hey Qalandar Badshah
    Kadi Dost Kayete
    Nu Mana Behal Bekan
    Shato Gale Door e Aga
    Sisto Mana Tow Dor Dat
    Syed Haji Baba
    Wat Wata Dar Par