Ars Gowara Idda (Abid Fida)
    Dile Band Tow Bus a (Ibraheem Aziz)
    Guli Tahi Naza Man (Ibraheem Aziz)
    Hy Dunya Chone Dunya (Basheer Basharat)
    Jane Man Ho Jane Man (Muhim Jan Sadiq)
    Lunt Anaar Mast Nigah (Hameed Rahi)
    Man Jana Pale (Yaseen Haider)
    Man Proshta (Ali Jan Gohar)
    Nazanta Dost Mana (Tariq Shah Dashti)
    Tahi Name Magepte (Maham Jan Qaidi)
    Tahi Seer Bebe (Ameez Kulanchi)