Ashiqa Share (Ghapoor Mohtaj)
    Botkaga Sanj (Kareem Dashti)
    Cha Arsa Jeeg (Ali Gohar)
    Danke Asta (Manzoor Bismil)
    Deedar a Kaya (Zaheer Nusrat)
    Dilber Mani Hosta (Rashid Bahar)
    Dori Gohsa (Saleem Sabit)
    Ishq Tahi Name Daya (Shafiq Shad)
    Kultaga Sur (Mubarik Qazi)
    Maat e Wati (Shafiq Shad)
    Mah Jeerana (Ab Noor)
    Mani Maheer Tow Waja (Amjad Raheem)
    Rah Sara Kaptage (Asif Noor)
    Shape Jalwa Shengeta (Obaid Murad)
    Tahi Banoori a (Abdullah Arman)
    Tahi Ishq Mah (Shuaib Raj)
    Tara Geeratage (Naeem Doshambay)
    Tow Zaar Gere (Obaid Nusrat)
    Wartage Sogend (Alep Mem Dad)
    Wati Jinda Kosha (Sabit Noor)