01 Amma Mana Yaad Kaye (Momin Mahraj)
    02 Hatira Tahiga Dile (Hanul Dashtyari)
    03 Samul Mani Zaar e man (Amjad Raheem)
    04 Mulka Naninda (Boral Qasar Kandi)
    05 Mani Haal o Ewala Che (Umar Jamali)