Pari Beya Mna Tai Waadare
    Mashingen Khush Zeeri
    Soore Jene Tai Haale
    Tao Kadi Kaye Mn
    Mni Cham Gindaga Haakir
    Mn Kadi Goshta Ke
    Mn Nishtaga Yaata Tai
    Aga Mna Yal Tao
    Mehere Mehere Gon Tao
    Daamane Grewao Na Saari Dil
    Tao Kaye Guli Zahot Ka
    Mubbat Mubbat
    Waade Mna Gon Zaar
    Dunya e Gapa Dil Sochi
    Mn Tai Talab gaara