Be ishkon Mani Paryata (Murad Sahir)
    Be Kadah o Kaif o Sharab (Basheer Beedar)
    Da Saba a Cho Zaheerani (Mubarik Qazi)
    Dil Goshe In Shape (Mullah Rafiq Johar)
    Dil Wati Ghama Pa Kaya Dari (Airf Aziz)
    Goh Wahag e Bojega (Javid Zog)
    Hame Yaki Guna (Sadiq Sameen)
    Man Koh Sare Showanaga (Akbar Assa)
    Man Proshtaga Cho Kanche (Fazeer Parwaz)
    Mani Zinde o Zindagi (Akbar Assa)
    Maskara Maskara (Saleem Fida)
    Tramp Tramp e Mana Doshi (Naeem Dad Mohd)