Door O Darmulka Shuta
    Droga Tahi Wada
    Gerwa Archa Shala
    Goh Tara Mah e Mahal
    Hare Tow Dile Band e Mani
    Hey Hussain e Daga Baaz
    Hy Zind Chon Gowazane
    Man Sutkago Kabab a
    Nishtaga Wadara Mana Zaheer ka
    Tara Niki Nachane
    Tow Mana Parcha Yala ko
    Wade Wata Singar e
    Watar Ka Biya Samoo