Ass App e Tah
    Dila Nade Zuban Made
    Dost Rabta Cheda Che
    Jane Man Maye Gowara
    Lai lade Lade Lade
    Mah Zang Jata Doshi
    Mana Dost be Tara
    Mana Turse Mabe Harzan
    Tahi Dap e Gaph Droga
    Talo Tahi Naaz a Banook
    Tow Pa Kayi Hatira