Behal e Zana (Raheem Raza)
    Biya Mani Zinde (Manzoor Bismil)
    Biya Purs Mani Zinde (Kareem Jan Kareem)
    Chokani Hart o Dane (Hammal Showaz)
    Dagah Kot Go (Jasim Jahan)
    Dega Harkasi Bebe (Doli Baig)
    Hiniya Bemene (Irshad Parwaz)
    Ho Ma Halo (Shokat Shekast)
    Kas Naka Go Mana (Imran Taj)
    Labz labz a (Ahmed Rahem Amjad)
    Man Wadar Kana (Guaram Qadir)
    Naseeb a Nabuta (Saleem Sabit)
    Tahi Wadar e Rah Sara (Ishqh Fida)
    Wahag e Porpeche (Mubarik Qazi)
    Washe Ta Ha Roch (Zafeer Momin)