Ale Jane Gul Share Janik (Mukhtar Wahag)
    Maheer o Dosti Kuje (Khalid Samee)
    Tahi Wada Karar (Mukhtar Wahag)