Bechar e Dile Tanai
    Biya Ke Tranaga Jani
    Chama Kanjal
    Gelag Asty Mana Go Tara
    Ghama Badobara Khuda Shaid e
    Ghamani Hatisha Jana
    Gule Nistaga Wadara
    Hayal e Daag
    Hoorye Neste Shak
    Lade Lade Go
    Marchi Seere Tahi Roche
    Wad Wad Darda