Ask Wabe Deedaga Goh (Hafeez Nusrat)
    Atkaga Doshi (Arif Islam)
    Bardasht Nabi Mara (Sudeer Beedar)
    Cheya Majboot Tow (Hameed Qazi)
    Dardo Ranja Tahi (Shakeel Showaz)
    Dil e Ganooki e (Manzoor Bismil)
    Dil Mah Data Tara (Mehrab Shakar)
    Droga Tahi Wada (Zubair Qasim)
    Ghamaga Goh Tahi (Jameel Bewas)
    Her Mad Che Paim Be (Shameem Nusrat)
    Ishq Hameshe Ke (Dilwash Ghamgeen)
    Janika Dua Kane (Awaz Anwar)
    ke Raste Isqh Kanag (Saleem Sabit)
    Magre Durdanag e Shari (Samad Han)
    Man Zura Chirag e (Jansheer Ameer)
    Na Sameen e Na (Faheem Hamraz)
    Tahi Ranga Man (Nisar Dad)
    Wada Kota Tow (Niyaz DK)
    Wade Ke Dilber (Rashid Badal)
    Zird Goh Armana (Atir Waqar)