Aleh Mana Wab Naye (Ali Gohar)
    Archi Lote Tahi (Niyamat Kareem)
    Cha Doori a Dil Maye (Arif Mahr)
    Dila Geesar Kane (Muneer Momin)
    Isqh Beka Tara Dost (Ali Showaz)
    Kot Mana Barbad (Rasheed Baloch & Ali Showaz)
    Mani Hajul Mani Waja (Gulab Naz)
    Nood Shalana (Asim Zaheer)
    Perdesi a Goh Maka (Master Rahim Master)
    Rokeh Ass e Wada (Fazal Kareem)
    Shamoshe Kaye Wata (Mir Umar Mir)
    Shantul e Nale (Tariq Shah Dashti)