Biya Biya Mani Dunya (Saafi Asim)
    Chilima Dazguware (BF Faryadi)
    Dil Ruba Matalabi Sangate (Aziz Bilal)
    Fari Tara Banoor Kana (Badar Askani)
    Gaanoka Man Patai (Khalid Saami)
    Ghamani Sooka Man (Kareem Azad)
    Man Tara Loteta (Aziz Bilal)
    Mara Shamosta Dilber (Imdad)
    Saye Kap Biya (Khalid Saami)
    Zulpa Shegen e Naaz (Aziz Bilal)