Bijal Tahi Har Ghama (Saqib Rahat)
    Darmulka Ma Naninda (Faisal Nizar)
    Doreh Manzil (Bahar Zaheri)
    Halo Ho Chapa Dare (Baqi Shakir)
    Lade Lade Lade (Javid Kulbari)
    Mah Gonageh Laila (Naseer Adil)
    Man Betahi Ge Jera (Nadeem Jalib)
    Maye Dema Drapshi (Gos Sahr Gosi)
    Maye Dilo Jan Sah (Saqib Rahat)
    Pur Kan Daye Glassa (Naseem Naz,Ismail Sagar)
    Sheko Shikh Mani (Khaliq Ars)
    Sube Mah Kapta (Fazal Hayat)
    Tranagh Ani Mitagh (Murad Shakir)