Abetke Nistaga (Zafar Akbar)
    Behal Nabe Shabeer Jan (Mujahid Baloch)
    Bejal Sahate Tara (Showaz Gul)
    Gham Hazar Bata (Wali Jan)
    Gowat Chirag a Mani (Javid Majeed)
    Ho Sheeren Shari (Irshad Lal)
    Kopaga Zurta Ghamani (Mubarik Qazi)
    Man Tara Lota (Amjad Raheem)
    Mani Dilara Burta (Pazeer Shad)
    Tranagh o Zabt e (Nasir Nasar)