Doshmane Borqa e Dema
    Allah Mni Dost Kuja Baare
    Garme Assa Wati Mn
    Mn Wati Assa Socha Zindag Ba
    Beya Groab Bali Banzula Jaal
    Sanga Dasta Qonalana Goshe
    Paloha Sesahani Shara Hotel
    Mn Darmulka Rawa Tai Yaad
    Kesa Mubbate Tao Asar Kane
    Jee Mni Host Wahage
    Lont Ghamiga Cham Habtaga
    Gayabana Sar Janana Cho
    Nobate Dewaal Proshta Saahaga
    Jambare Saachant Sahe