Gowarage Sahela Darkape
    Wah e Watan Wahe Watan
    Washe Guptar Wa Gara
    Yak Teetal e Janik e