Idda Nayela Mana (Raheem Raj)
    Tow Goma Chone Kasam (Mukhtar Wahag)