Agah Paman Nisty Dila
    Bare Bare Mani Dema
    Chist Bika Chama
    Dil Watara Kushe
    Ho Mani Daptara Name
    Hy Raaz Ke Pashk Bebe
    Jinda Ma Paramosh
    Just Makan Beqarari Haal'a
    Kaif Tahi Chamani Kadi
    Maja Turinde Ter'a
    Nadat Tow Mohabbat
    Sharabi a Cham Taahi
    Zamanagh Hara