Ach Wat Daramada Baleh
    Ancho Tanaha Mara Dost
    Bele Sawada Bah Gowae
    Biya Naba Betow Damane
    Hao Are Maye Machat
    Hey Abar Raste Gura
    Incho Madari a Goh
    Man Cho Kapoot a
    Mani Dost Goh Sharaba
    Ne Naya He Maya
    Roche Harzana
    Tahi Chamani Toka
    Tow Mufta Gela Kuta
    Wati Chiragh e Manzil a