Bare Mana Chon e
    Bari Chon Nabit Hasar
    Biya Biya Ho Kumari Janik
    Dile Derakagana