Bele Dora Tara Che (Ahsan Momdi)
    Chama Ars Bechkanda (Abdullah Rahi)
    Gaph Maka Wat Sara (Raheem Raj)
    Ha Gaph Ke Man Nagoshta (Arif Aziz)
    Ho Amalali Ho Amalali (Akhtar Mahmood)
    Humsafar Mah o Mohsam (Mubarik Qazi)
    Hy Dil Cho Andekh e (Saleem Fida)
    Ishqe Tahi Rokeh (Ahmed Rahim Amjad)
    Karcha Ke Warta (Dawood Danish)
    Ruzn Mahlab Mani (Qasim Faraz)
    Sah Kanda Naye (Atta Shad)
    Sham Nagowasta (Yasir Mayar)
    Tahi Sare Sogend (Haneef Hamdam)
    Tow Tamasha Kane (Zafar Akbar)
    Wati Kopag a Bezir (Doli Baig)
    Zana Bewafa e Tow (Saheem Saleh)
    All In Zip File