Bewafa Dar Nayaaha Cha
    Dard Tamur Ba Che Gowazi
    Gul Maye Banoor e
    Gulab e Pull Gulabani
    Hanga Yaat e Mana
    Kasam Man Warta
    Maka Koko kapoot Bale
    Man Cho Nazant Tow Mana
    Watar Ka Biya Deere