Ale Shakar Lunt (Naseer Adil)
    Biya Biya Ho Mani Dilber (Khaliq Noor)
    Dar Kasani e Mani (Salam Hammal)
    Gaar Kane Goh Chama (Sajid Mir)
    Goh Dazguwar a Ninde (Alam Sakhi)
    Goh Tow Dosti Kana (Ishqh Chiragh)
    Greetag e Chama (Saleem Sabit)
    Gula Singar Kana (Wazir Hammal)
    Ha Ke Hy Paima Kape (Manzoor Bismil)
    Har Gowara Hooro (Amjad Raheem)
    Ho Guli (Syed Zahid Shah)
    Ho Kapoot Deh (Haneef Abid)
    Hy Dile Bibi Hey (Saleem Sabit)
    Ishqha Ganooke (Shakoor Murad)
    Kotentaga Ma Darga (Jameel Bewas)
    Lai Ladi ladi Gosha (Akram Parwar)
    Man Che Gosha Tara (Mubarik Qazi)
    Toba e Mara (Jameel Gichki)
    Zalim a Sair Ko (Sartaj Umrani)