Bewafa Gapha Tahi (Saleem Sabit)
    Biya Biya Mani Jani (Shamir Adil)
    Biya Kapooter Tow (Khalil Tagrani)
    Degarae Zardoke Kapodar (Muneer Momin)
    Dil No Nabite Daragh (Irshad Parwaz)
    Do Range Zindman (Khalid Ars)
    Gulab Ge Murtaga (Ali Jan Dad)
    Ha Dorain Maheere (Murad Sahir)
    Lai lade Lade (Nahmat Akram)
    Mah O Istaal (Manzoor Bismil)
    Nazana Kayi Sara (GR Mullah)
    Nazul Jaldi Biya (Jalal Jaleel,Naveed Mohj)
    Tahi Hahage Haale (Haleem Obaid)
    Tahi Tranag Kaptaga (Hameed Dardeeg)
    Zaheera Ga Patow (Ghapoor Darmulki)