Biya Biya Gowader e Shaila (Ahmed Gulam)
    Sami Mani Shoke Janik e (Asmat Anwar)
    Tahi Paimi Bewafa Haya (Nasir Khaliq)
    Zange Jano Biya (Noroz Bin Shabeer)
    Zindagi Zindagi Kuta Gerata (Habiba Peer Jan)