Bateh Mubarik Tara (Jameel Gichki)
    Gellah e Bande (Muneer Mahsoom)
    Gham Sageta Patow (Raheem Raj)
    Hairana Tahi Wafa (Saleem Sabit)
    Hey Maye Bachageh (Ali Parwaz)
    Kare Kadi Tow (Nasib Doda)
    Man Nazant (Iqbal Fazul)
    Mani Bahte Chiragh (Lateef Farqeer)
    Rawe Dilber Mana (Afzal Dashti)
    Sahig e Paima Mana (Mubarik Qazi)
    Shah Yani Shah (Nazeer Nasir)
    Tow Abad Bateh (Khalil Wahag)
    Zareneh Dodah Balochi (Saleh Zaheer)
    Zee Man Kegadeh (Syed Zahoor Shah Hashmi)