Band Mana Zulpani Tara (Abid Zaheer)
    Bare Zaheer a Bare (Zafar Akbar)
    Biya Man Watara Chara (Murad Shakir)
    Biya Mani Dilber (Ghani Bewas)
    Bunjul Mani Haak e (Atta Bohir)
    Buzm e Tayab e (Mohsain Sabir & Ghani Bewas)
    Hoo Mani Samul (Habib Naaz)
    Ishq e Majnoon (Shokat Dagarani)
    Keetab e Deeme Sra (Isahque Kamosh)
    Mah Wada Mani Banul (Ghani Bewas)
    Mani Zinde Zeenat e (Ghani Bewas)
    Yal Daye Tow Mana (Ghani Bewas)
    Zulpa Shengene (Madi Baloch)