Biya Ke Tahi Darda (Waseem Saeed)
    Bus Mana Sahte Bichar (Rashid Rahchar)
    Charda Mah Sambainta (Mubarik Qazi)
    Meetagh o Bazar o (Shamir Adil)
    Nistaga Goh Sahega (Fazal Hayat)
    Sestage Pullah Cheneh Tow (Shams Uddin Shams)
    Tahi Shamso Sare Keda (Amjad Raheem)
    Tow Cho Mani Paima (Khaliq Arman)
    Wahag a Taza Kane (Badar Abid)
    Yaat Tahi Aga (Anwar)