Adnan Baloch Volum2
    Goh Wata Gela Hya Nu Bel Mana
    Huq a Tahi Geta Mana
    Jee Sameen a Goh
    Man Ke Naraz a
    Man Zaheerok Janana Pedaka
    Mana Bel o Boro
    Nistage Shara Dega Man Jah e Dega
    Shape Rand Malogora Siya e
    Tapa Shode o
    Tara Begende Zindagani Pada Rasee
    Tara Sah Dost Dara
    Tow Kayal a Cha Mani